Category Archives: Kaijin Kaihatsu-bu

Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san [HEVC, 720p]


Synopsis for: Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san | Miss Kuroitsu from the Monster Development Department
(Winter 2022)
Touka Kuroizu is a research assistant who belongs to the Monster Development Department of the evil organization Agastia. However, the enemy she has to fight right now isn't the heroes of justice, but her boss.
Continue reading Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san [HEVC, 720p]